Změna

V září 2019 vstoupí v platnost změny obsahových zásad pro AdSense

V září 2019 vstoupí v platnost změny některých obsahových zásad našich služeb pro majitele obsahu (AdSense, AdMob a Ad Manager).

V tuto chvíli sice nemusíte provádět žádnou akci, protože avízované změny nemají na majitele obsahu okamžitý dopad, nicméně si prosím pozorně přečtěte tento e-mail a seznamte se s tím, co přijde za měsíc.

Proč tyto změny děláme:

Jednou z nejčastějších připomínek majitelů obsahu směrem k nám je, že bychom měli naše zásady zjednodušit a zestručnit. Víme, že mnozí z vás využívají hned několik našich služeb pro majitele obsahu. Ať už používáte kteroukoli z nich, chceme, abyste vždy snadno a rychle pochopili, jak s našimi zásadami pracovat a co pro vás znamenají.

Co můžete očekávat:

Zásady společnosti Google pro majitele stránek, které určují typy obsahu, který nebudeme zpeněžovat prostřednictvím žádných našich služeb pro majitele obsahu. Mezi tyto typy patří: nezákonný obsah, pedofilní obsah a materiály zachycující sexuální zneužívání dětí, sexuálně explicitní obsah, témata určená jen pro dospělé v rodinném obsahu, zneužití duševního vlastnictví, ohrožené a kriticky ohrožené druhy živočichů nebo rostlin, nebezpečný nebo hanlivý obsah, napomáhání podvodnému jednání, zkreslující a zavádějící obsah, škodlivý či nevyžádaný software a nevěsty na objednávku.

V září 2019 vstoupí v platnost změny obsahových zásad pro AdSense
V září 2019 vstoupí v platnost změny obsahových zásad pro AdSense

Omezení společnosti Google pro majitele obsahu, která určují typy obsahu, u něhož se mohou zobrazovat reklamy pouze z omezeného okruhu zdrojů. Mezi tyto typy patří: sexuální obsah, šokující obsah, výbušniny, střelné zbraně, součásti střelných zbraní a související produkty, jiné typy zbraní, tabák, víkendové drogy, prodej a zneužívání alkoholu, hazardní hry na internetu, léky na předpis a neschválená léčiva a doplňky.

Služba Google Ads (dříve AdWords) nebude ani nadále u žádného z těchto typů obsahu sama dodávat reklamy k zobrazování. Bude pouze přijímat reklamy z jiných inzertních služeb nebo z přímých dohod mezi majiteli obsahu a inzerenty.

Sjednocení napříč různými službami pro majitele obsahu – jednoduchost, konzistence a srozumitelnost ve všech službách, které používáte.

Co to znamená pro vás jako majitele obsahu ve službě AdSense:

Zpeněžování obsahu, který spadá pod omezení společnosti Google pro majitele obsahu, už nebude nadále porušením zásad. Místo toho inzerci u tohoto obsahu omezíme odpovídajícím způsobem na základě předvoleb jednotlivých inzertních služeb a předvoleb jednotlivých inzerentů. V některých případech se může stát, že pro vaši reklamní plochu nebudou k dispozici žádné nabídky od zdrojů inzerce, takže se u tohoto omezeného obsahu reklamy vůbec nezobrazí. Obsah, na nějž se vztahují omezení společnosti Google pro majitele obsahu, tedy můžete zpeněžovat ale pravděpodobně se vám však u něj bude zobrazovat méně reklam než u jiného obsahu, který omezením nepodléhá.

Obsah, který spadá pod zásady společnosti Google pro majitele obsahu, není povoleno zpeněžovat a nesmíte do něj umisťovat reklamy. Stejně jako v současných zásadách bude i nadále platit, že pokus o zpeněžení obsahu porušujícího zásady může vést k pozastavení nebo ukončení vašich účtů.

Tyto zásady a omezení platí společně s dalšími zásadami, kterými se řídí používání služeb Google pro majitele obsahu.

Co je třeba udělat:

V tuto chvíli nic. Jakmile v září 2019 vstoupí v platnost plné znění nových zásad a omezení, aktualizujeme centrum nápovědy a centrum zásad. Pak se s aktualizovanými zásadami a omezeními seznamte a přizpůsobte jim svůj obsah.

Od této chvíle bude společnost Google o aktualizacích zásad a omezení služby AdSense informovat v tomto protokolu změn. Majitelé obsahu jsou povinni udržovat si o zásadách přehled a důsledně je dodržovat.

Zdroj: support.google.com/adsense/answer/9336650

Facebook mění smluvní podmínky pro vlastní okruhy uživatelů

Facebook vlastní okruhy uživatelů vám umožňují vytvořit si okruh uživatelů pomocí vlastních dat, jako jsou třeba e-mailové adresy nebo telefonní čísla. Když na Facebooku používáte funkci vlastních okruhů uživatelů, vaše data se nejprve ve vašem systému lokálně zašifrují a teprve potom je nahrajete a odešlete Facebooku za účelem vytvoření vlastního okruhu uživatelů („zašifrovaná data“).

Aniž by to omezilo jakoukoli smlouvu mezi vámi a společností Facebook, kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ a předáním zašifrovaných dat Facebooku nebo používáním vlastních okruhů uživatelů vyjadřujete souhlas s těmito ustanoveními:

Facebook mění smluvní podmínky pro vlastní okruhy uživatelů
Facebook mění smluvní podmínky pro vlastní okruhy uživatelů
  • Aniž by to omezilo jakékoli ustanovení v těchto podmínkách, prohlašujete a zaručujete, že máte všechna potřebná práva a oprávnění a právní základ ke zveřejnění a používání zašifrovaných dat v souladu se všemi příslušnými zákony, předpisy a oborovými nařízeními. Pokud k vytvoření vlastního okruhu uživatelů používáte identifikátor Facebooku, musíte ho získat přímo od subjektu údajů, a to v souladu s těmito smluvními podmínkami.
  • Pokud poskytujete zašifrovaná data jménem inzerenta, musíte nahrát zašifrovaná data přímo na účty pro reklamu daného inzerenta. Souhlasíte, že budete používat pouze vlastní data daného inzerenta k vytvoření vlastních okruhů uživatelů a nebudete je nijak upravovat ani je doplňovat jinými daty, pokud k tomu nejste výslovně oprávněni společností Facebook. Prohlašujete a zaručujete, že máte jako zástupce inzerenta oprávnění zveřejňovat a používat taková data jeho jménem a zavázat jej k dodržování těchto podmínek.
  • Prohlašujete a zaručujete, že zašifrovaná data se netýkají žádné konkrétní osoby, která se výslovně rozhodla pro možnost (kterou jste se vy, ať už přímo či nepřímo, zavázali poskytnout nebo kterou jste poskytli) zakazující, aby tato data byla vámi nebo vaším jménem zveřejněna nebo použita pro cílenou reklamu. Souhlasíte, že tato data týkající se některé konkrétní osoby, která jste již při vytváření vlastního okruhu uživatelů použili, odeberete z tohoto vlastního okruhu i dodatečně, a to v rozsahu, v jakém konkrétní osoba takové odhlášení provede.
  • Žádáte Facebook o použití zašifrovaných dat pro proces párování. Facebook nebude sdílet zašifrovaná data s třetími stranami ani jinými inzerenty a odstraní zašifrovaná data okamžitě po dokončení procesu párování. Společnost Facebook zachová důvěrnost a zabezpečení zašifrovaných dat a shromážděných ID uživatelů Facebooku, která tvoří vlastní okruh uživatelů vytvořený ze zašifrovaných dat („váš vlastní okruh uživatelů“), a to včetně udržování technických a fyzických bezpečnostních opatření, jejichž cílem je (a) chránit bezpečí a integritu dat v době, kdy se nacházejí v systémech společnosti Facebook, a (b) zabránit náhodnému nebo neoprávněnému přístupu k těmto datům a jejich použití, změně nebo odtajnění v systémech společnosti Facebook.
  • Společnost Facebook neposkytne přístup k vašemu vlastnímu okruhu uživatelů ani informace o něm jiným inzerentům či třetím stranám, nepřipojí jej k informacím, které má o svých uživatelích, nesestaví na jeho základě profily založené na zájmech ani jej žádným způsobem nepoužije s výjimkou případů, kdy jde o poskytování služeb pro vás, pokud nezíská vaše svolení nebo pokud to od ní nebude vyžadováno na základě zákona.
  • Společnost Facebook může přístup k funkci vlastních okruhů uživatelů kdykoli pozměnit, pozastavit nebo ukončit, případně ji zcela znepřístupnit. Vy můžete funkci vlastních okruhů uživatelů kdykoli přestat používat. Svůj okruh uživatelů můžete ze systému společnosti Facebook kdykoli odstranit pomocí nástrojů vašeho účtu.
  • Pokud zašifrovaná data používáte jménem třetí strany, pak také prohlašujete a zaručujete se, že máte oprávnění jednat jako její zástupce při zveřejňování a používání těchto dat jejím jménem a zavázat tuto třetí stranu k dodržování těchto smluvních podmínek. Data dané třetí strany smíte použít jen k vytvoření vlastních okruhů uživatelů jejím jménem a nesmíte je nijak upravovat ani je doplňovat jinými daty, pokud k tomu nejste výslovně oprávněni společností Facebook. Vlastní okruhy uživatelů nesmíte prodávat či převádět a ani jejich prodejem či převodem nesmíte pověřit žádnou třetí stranu.
  • Funkci vlastních okruhů uživatelů nesmíte používat, pokud nejste inzerentem (nebo agenturou jednající jménem inzerenta), partnerem API pro reklamy nebo vlastní okruhy uživatelů, datovým partnerem, který podepsal se společností Facebook smlouvu, jež vám dává oprávnění nahrávat a vytvářet vlastní okruhy uživatelů, nebo pokud jste nezískali výslovné písemné oprávnění od společnosti Facebook.
  • Vlastní okruhy uživatelů nesmíte prodávat či převádět a ani nesmíte pověřit žádnou třetí stranu, aby je prodávala nebo převáděla.
  • Poznámka pro správce údajů z EU a Švýcarska: V rozsahu, v jakém zašifrovaná data obsahují osobní údaje spojené s osobou, která má bydliště v Evropské unii nebo ve Švýcarsku, berou smluvní strany na vědomí a souhlasí s tím, že pro účely vytváření vlastních okruhů uživatelů, jak je popsáno výše, jste správcem údajů s ohledem na osobní údaje a požádali jste společnost Facebook Ireland Limited o zpracování těchto osobních údajů vaším jménem jako zpracovatele údajů podle těchto smluvních podmínek a smluvních podmínek Facebooku pro zpracování údajů, které jsou v tomto dokumentu začleněny formou odkazu. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k účelu plnění závazků společnosti Facebook Ireland Limited podle těchto smluvních podmínek může pro společnost Facebook Ireland Limited a jejím jménem jako dílčí zpracovatel působit společnost Facebook, Inc. Termíny „osobní údaje“, „správce údajů“ a „zpracovatel údajů“ mají v tomto odstavci význam uvedený v obecném nařízení o ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679).

Tyto smluvní podmínky pro vlastní okruhy uživatelů a v příslušném rozsahu také smluvní podmínky pro zpracování údajů řídí to, jak společnosti Facebook poskytujete zašifrovaná data, jak používáte funkci vlastních okruhů uživatelů a jak používáte vlastní okruhy uživatelů za účelem reklamy. Nenahrazují žádné smluvní podmínky, které se vztahují na váš nákup reklamního inventáře od společnosti Facebook (mimo jiné také pravidla pro reklamu na Facebooku uvedená na adrese www.facebook.com/ad_guidelines.php), a tyto smluvní podmínky zůstávají v platnosti pro vaše reklamní kampaně zacílené na vaše vlastní okruhy uživatelů.

Funkce vlastních okruhů uživatelů je součástí „Facebooku“ ve smyslu smluvních podmínek Facebooku (www.facebook.com/legal/terms, „smluvní podmínky“) a vaše používání funkce vlastních okruhů uživatelů (včetně vašeho používání dat) se považuje za součást vašeho používání „Facebooku“ a akcí, které na něm provádíte. V případě výslovného konfliktu mezi těmito smluvními podmínkami pro vlastní okruhy uživatelů a smluvními podmínkami se budou tyto smluvní podmínky pro vlastní okruhy uživatelů vztahovat výhradně jen na vaše použití funkce vlastních okruhů uživatelů a výhradně jen v rozsahu tohoto konfliktu. Společnost Facebook si vyhrazuje právo monitorovat nebo auditovat vaše dodržování těchto smluvních podmínek a občas tyto smluvní podmínky aktualizovat.