Kryptoměny

Hard-fork Alonzo přinese smart kontrakty na Cardano

bitcoin slecna
Foto: pixabay.com, Tag: Bitcoin

Alonzo hard-fork přinese na Cardana chytré smlouvy. Pojďme se podívat na historii a potenciál chytrých smluv. V tomto článku budeme hodně odvážní a zkusíme nahlédnout do budoucnosti této mladé technologie.

Historie a potenciál chytrých smluv

Možná vás překvapí, že myšlenka chytrých kontraktů je starší než Bitcoin. Nick Szabo byl prvním mužem na planetě, který zmínil termín „smart contract“ v roce 1994. Všimněte si, že v té době neexistovala decentralizovaná blockchainová síť.

Nick Szabo ve své práci popsal chytrá smlouvy následujícím způsobem: Chytrá smlouva je počítačový transakční protokol, který realizuje podmínky smlouvy. Obecným cílem návrhu chytráho kontraktu je uspokojit běžné smluvní podmínky (jako jsou platební podmínky, zadržovací práva, důvěrnost informací a dokonce vymáhání), minimalizovat škodlivé i náhodné výjimky a minimalizovat potřebu využití důvěryhodných zprostředkovatelů. Související ekonomické cíle zahrnují snížení ztráty podvodů, náklady na rozhodčí řízení a vymáhání a další transakční náklady.

Klíčovým poznatkem je, že chytrá smlouva je schopna plnit podmínky smlouvy a současně minimalizovat potřebu hledat a využívat důvěryhodné zprostředkovatele. V tomto bodě se vnímání chytrých smluv Nickem Szabem potkává s konceptem decentralizovaných blockchainových sítí, které se objevili v roce 2009 díky Bitcoinu. Decentralizovaná blockchainová síť je pomyslným strojem na důvěru, který je schopen přenést důvěru z lidí na stroje.

Hard-fork Alonzo přinese smart kontrakty na Cardano
Hard-fork Alonzo přinese smart kontrakty na Cardano

Lze ji tedy použít jako základní infrastrukturu pro vykonávání chytrých smluv. Chytré smlouvy jsou mnohem efektivnější a užitečnější, pokud mají stejné vlastnosti jako transakce odesílané v decentralizovaných sítích. Nemá téměř smysl mít chytré smlouvy na serverech, kde by je správci mohli měnit nebo mazat. Chytrá smlouva může vytvořit důvěru mezi dvěma stranami pouze v decentralizovaném světě, kde se obě strany spoléhají na stejnou infrastrukturu a žádná ze stran ji nekontroluje. Bylo to Ethereum, které v roce 2014 uvedlo myšlenku chytrých kontraktů do života.

Bylo nutné vytvořit určitý podvozek či stroj, který by dokázal chytré kontrakty spustit a vykonávat. Tento stroj se nazývá virtuální stroj. Jedná se o software, který běží na každém úplném uzlu v síti. Chytré smlouvy jsou psány programovacím jazykem. První z nich byl Solidity, který umožňuje psát chytré smlouvy pro virtuální stroj Etherea (EVM). Nejjednodušší životní cyklus chytré smlouvy může vypadat takto. Vývojář napíše chytrou smlouvu v Solidity. Můžete si to představit jako jednoduchý program. Program může pracovat s několika adresami a očekávat určité vstupy, aby mohl učinit některá rozhodnutí, která mohou vyústit v manipulaci s aktivy.

Nejprve musí být napsána chytrá smlouva, poté je kompilována a nasazena. Vývojář potřebuje odeslat zkompilovanou chytrou smlouvu do blockchainu prostřednictvím transakce a zaplatit poplatek. Chytrý kontrakt je distribuován na všechny plné uzly v síti. V tomto okamžiku můžeme říci, že smlouva byla nasazena a síť ji může spustit a vykonat. Smlouva očekává některé vstupy, aby mohla změnit svůj stav. Jak se stav v průběhu času mění, smlouva přejde do stavu finalizace, což znamená, že se provádění skončí.

TIP na článek: První stabilní mince na Cardanu je AgeUSD

Společné partnerství mezi Ergo Foundation, IOG a Emurgo vyústilo ve vytvoření první stabilní mince zvané AgeUSD, která se objeví na sítích Cardano a Ergo. Jedná se o algoritmický protokol pro vytvoření stabilních mincí kryté kryptoměnami s některými významnými výhodami oproti oblíbeným stabilním mincím Dai.

Tento typ programovatelné logiky, který se běžně označuje jako chytrá smlouva, je významným rozšířením konceptu decentralizace. Bitcoin je schopen bezpodmínečně přenášet hodnotu od Alice na Boba. Ethereum jim umožňuje přidat další logiku. Transakce se tedy může vykonat podmíněně, pouze když je splněna určitá podmínka.První webový prohlížeč vám umožnil otevřít webovou stránku a zobrazit text.

Nic jiného. Když byl přidán Javascript a další rozšíření, mohli jste se přihlásit, stáhnout obsah nebo dokonce přenést hodnotu prostřednictvím internetového bankovnictví. Schopnosti webových prohlížečů každoročně rostou díky inovacím. Pokud bychom porovnávali Bitcoin s prvním webovým prohlížečem, pak jsou projekty jako Ethereum nebo Cardano nezbytnými rozšířeními, které nám umožňují využívat decentralizované technologie pro mnoho dalších věcí.

Co je to chytrá smlouva?

Smlouva je obecně písemná nebo ústní dohoda. Zejména smlouva o zaměstnání, prodeji, platbách nebo nájmu, která má být vynutitelná zákonem. Dohodu lze vnímat jako soubor podmínek a akcí. Po splnění podmínky má následovat akce. Když například Alice splní podmínku, očekává se, že Bob bude jednat tak, jak slíbil na začátku. Ke splnění všech podmínek může být zapotřebí více iterací. V případě sporů je definována třetí strana, která je bude řešit.

Cílem chytrých smluv je digitalizovat dohody a v ideálním případě se vyhnout zapojení třetích stran. Jak jsme řekli, chytrá smlouva je část kódu, kterou vývojář naprogramuje pro konkrétní situaci. Chytrý kontrakt bude distribuován z jednoho uzlu na dalších uzly sítě, aby byl uložen v blockchainu. Podobně jako je distribuován třeba nový blok. Celá síť je odpovědná za provedení chytré smlouvy a to včetně ověření výsledků.Chytrá smlouva může sloužit jedné straně, dvěma stranám nebo skupině lidí. Například Alice a Bob si mohou bezpečně vyměnit dvě digitální aktiva bez rizika, že protistrana nesplní slib.

Chytrá smlouva může sloužit jako služba úschovy (custody), která udrží první odeslané aktivum a provede výměnu pouze v případě, že jsou obě aktiva k dispozici v očekávané výši. Chytrá smlouva může také snadno sloužit skupině lidí, například pro transparentní shromažďování finančních prostředků se schopností refundovat účastníky v případě, že si to většina z nich přeje. Chytrý kontrakt je sada podmínek a očekávaných událostí, které spouštějí akce. Po přijetí či detekce očekávaného spouštěče nebo vstupu provede chytrý kontrakt dopředu naprogramované akce. Vraťme se k našemu příkladu s výměnou aktiv. Chytrá smlouva očekává, že Alice a Bob pošlou svá aktiva na konkrétní adresy.

roadmapa-cardano

Chytrá smlouva je naprogramována tak, že daná aktiva vymění, pokud dorazí. Odesílání aktiv je spouštěč událostí, který má za následek právě výměnu aktiv. Chytrá smlouva distribuuje vyměněná aktiva novým vlastníkům. Ve smart kontraktu může být podmínka, která je spuštěna po uplynutí daného času. Chytrá kontrakt je tedy schopen po určité době vyhodnotit svůj vlastní stav a také provést nějakou akci. Pokud tedy aktivum odeslala pouze Alice, chytrá smlouva vrátí aktivum zpět Alici. K výměně nedojde. Všimněte si, že Alice může být chráněna v případě, že Bob nesplní slib. A naopak.

Každá aktivní chytrá smlouva má aktuální stav. Během provádění se stavy mění na základě událostí. Chytrá smlouvy se zpracovávají od počátečního stavu do konečného stavu. Během zpracování může existovat několik libovolných stavů. Můžete si to představit jako RAM v počítači. Aktuální stavy aktivních chytrých kontraktů jsou sdíleny napříč celou decentralizovanou sítí a uloženy v blockchainu. Jinými slovy, každý uzel má kopii stavů chytrých kontraktů. Chytré smlouvy nemůže nikdo změnit.

TIP na článek: Jak zabezpečené je Cardano? Bezpečnost ADA (₳) mincí obecně

Zabezpečení veřejných sítí není řízeno žádným centralizovaným orgánem. Je to něco, co se organicky vyvíjí s růstem jednotlivých projektů. Pojďme se podívat na to, jak zabezpečené je Cardano (ADA, ₳).

Neexistuje způsob, jak tajně manipulovat s jejich obsahem. Po nasazení chytré smlouvy neexistuje způsob, jak změnit podmínky nebo akce, které byly naprogramovány vývojářem. Rovněž neexistuje prostor pro zkreslení nebo nesprávnou interpretaci. Provedení je deterministické. Výstupy chytrách smluv jsou vytvářeny deterministicky na základě vstupů.

Výhody chytrých smluv

Chytré smlouvy jsou schopny snížit riziko, které do vzájemné interakce vnáší protistrana. Riziko plynoucí z interakce s protistranou je o určité pravděpodobnosti že jeden z účastníků vzájemné dohody nesplní své smluvní závazky. Toto riziko může existovat v úvěrových, investičních a obchodních dohodách nebo transakcích. Chytré smlouvy umožňují lidem z celého světa vzájemně obchodovat, aniž by potřebovali prostředníka, což snižuje náklady zprostředkovatelů a makléřů.

Díky chytrým smlouvám mohou být finanční interakce složitější a spolehlivější.Cardano bude odpovědné za ukládání dat, stavů chytrých smluv a jejich provádění. Snižuje riziko ztráty dat nebo manipulace. Chytré smlouvy jsou prováděny samostatně a pouze účastníci jsou přímo zodpovědní za poskytování vstupů, které chytrou smlouvu přesunou do dalšího stavu (směrem ke konci).

Významnou výzvou pro chytré smlouvy je snížit potřebu zapojit do vymáhání práva třetí strany. V mnoha případech to bude možné. Chytrá smlouva samozřejmě nemůže vymáhat zákon ve fyzickém světě. Může však snížit potřebu využívání třetích stran k vymáhání práva. Účastníci mohou v chytré smlouvě definovat podmínky trestu. Mohou tedy být motivováni k plnění slibů. Například Alice a Bob budou muset do chytré smlouvy uzavřít stabilní mince v hodnotě 1000 USD, než dojde k výměně aktiv. Pokud jedna strana selže a nepodaří se jí odeslat aktivum včas, může být potrestána odebráním uzamčených 1 000 USD.Představte si, jak složitý by to mohl být úkol ve skutečném světě.

Strany by si musely najít důvěryhodnou třetí stranu. Třetí strana by musela porozumět dohodě a ověřit všechny údaje včetně KYC/AML. V případě sporů by třetí strana musela shromáždit údaje o sporu a žádat dané orgány o vyřešení problému. Může to být dlouhý a nákladný proces. V případě chytrých smluv jsou podmínky a data splatnosti pevné a neměnné. Strany buď jednají tak, jak to smlouva očekává, nebo mohou být okamžitě potrestány.

ZMĚNÍ CHYTRÉ SMLOUVY SVĚT DECENTRALIZOVANÝCH FINANCÍ?

Z našeho pohledu přinesou chytré smlouvy novou revoluci. Pokud přemýšlíte o schopnostech decentralizované sítě a důvodech, proč jsou tak užitečné, můžete dojít k závěru, že kromě jiných existuje jen jeden pádný důvod. Je to schopnost definovat pravidla, která jsou globálně dostupná, neměnná, nezastavitelná, a stejně spravedlivá pro všechny. Měnová politika je pravidlem.

Způsob, jakým jsou transakce zpracovávány, je sada pravidel. Pravidla jsou také odměny za těžbu nebo staking. Síla decentralizace spočívá ve vlastnostech těchto pravidel.

Technologie chytrých smluv je způsob, jak rozšířit schopnost definovat pravidla. Pravidla lze přizpůsobit pro daný účel, který bude vyhovovat potřebám menších skupin. Například menší skupina se může rozhodnout vydat své vlastní žetony nebo mince s vlastní měnovou politikou. Může se jednat o inflační nebo deflační mince a daná skupina se může rozhodnout je použít pro platby.

V případě Cardano není nutné pro vydávání žetonů používat chytrou smlouvu. Skupina však může využívat chytrá smlouvy k řízení měnové politiky nebo k vytváření souboru pravidel. Můžeme si představit, že měnová politika může být řízena kolektivním hlasováním.V tuto chvíli je příliš brzy na to předvídat tento typ využití v nějakém masovém měřítku. Na druhou stranu by to mohlo být velmi užitečné pro skupiny, které si přejí být nezávislé a autonomní. Představte si moderní společnost, která bude vydávat tokeny a definovat sadu pravidel prostřednictvím chytrých smluv. Tokeny lze například použít pro hlasování a také pro výplatu dividend. Hypoteticky by taková společnost mohla existovat zcela nezávisle na státech nebo úřadech a mohla by být lokální nebo globální.

BNB tokeny burzy Binance jsou této myšlence velmi blízké. BNB je vnímána jako akcie společnosti Binance. Binance slíbila, že bude pravidelně pálit BNB tokeny, ale děje se to centralizovaným způsobem. Pravidla lze tedy snadno změnit. Představte si, že by byla nasazena chytrá smlouva, která by se postarala o spalování tokenů BNB.

Proces by byl transparentní a držitelé by mohli mít další práva týkající se řízení. Pro tento typ použití lze použít Cardano.V reálném světě by existovalo několik překážek pro tento typ využití. Například Binance je pravděpodobně právním subjektem v daných jurisdikcích. Generální ředitel může odmítnout předat důležité soukromé klíče nebo jiná pověření. Vytvoření nové formy plně decentralizované společnosti se schopností odebrat kritická práva jednomu vůdci a předat je jinému bude nějakou dobu trvat. Jednoho dne to však bude pravděpodobně technicky proveditelné.

Závěr

První věcí, kterou na Cardanu uvidíme, budou pravděpodobně decentralizované burzy. Výměna digitálních aktiv je to nejjednodušší, co můžeme udělat. Technologie chytrých kontraktů je jen jeden stavební kámen a budeme jich potřebovat mnohem víc, abychom přinesli více užitečných funkcí. Abychom mohli pracovat s identitami, potřebujeme systémy správy identit. Potřebujeme také Oracles, abychom propojili digitální a fyzický svět. V tuto chvíli jsme v rané fázi a vše je ve vývoji. Alonzo hard-fork přinese do Cardana chytré smlouvy.

Atala Prysm je správa identit pro Cardano a pomůže přinést dosud nevídané funkce.Bitcoin nikdy nebyl určen k replikaci současných finančních systémů. Je zřejmé, že první vrstva pravděpodobně nikdy nebude platební vrstvou. Nejdůležitější věcí na bitcoinu je měnová politika. Jedno pravidlo říká, že nikdy nebude více než 21 milionů BTC mincí. Budeme-li chtít vybudovat nový decentralizovaný svět, budeme potřebovat více pravidel. Tato pravidla musí být inkluzivní.

Znamená to, že dodržování těchto pravidel musí být levné. Sítě blockchainu jsou celosvětově dostupné, ale to nutně neznamená, že je snadné nebo levné přijmout pravidla a věřit v ně. Cardano bude globálním finančním a sociálním operačním systémem, který nám umožní definovat naše vlastní pravidla, kterými se chceme řídit, a bude levné, rychlé a snadné je přijmout.Decentralizované finance (DeFi) by bez chytrých smluv nikdy neexistovaly. Koncept je solidní a velmi slibný, ale to co potřebujeme, je zlepšit uživatelský komfort a spolehlivost.

Cardano má potenciál přinést svět DeFi obyčejným lidem, kteří to buď přímo potřebují, nebo chtějí alternativy k tradičním finančním systémům. Musíme vystoupit z malého jezera kryptoměn a vstoupit do velkého světa financí. Lidé nebudou studovat krásu blockchainu a decentralizace, ale mohli by se zajímat o nové finanční služby a produkty.

Zdroj: https://cardanians.io/en/alonzo-brings-smart-contracts-to-cardano-153

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT ▼

Komentuj ▼

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více článků ► Kryptoměny